Lista aktualności Lista aktualności

NABÓR NA STANOWISKO DS. STANU POSIADANIA I LMN

Młynary 07.11.2017r

Znak spr. N-012.2.2017

OGŁOSZENIE

 

Nadleśnictwo Młynary

ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty Służby Leśnej/Referenta ds. stanu posiadania i LMN

na pełny etat.

 

Wymagania niezbędne:

- obywatelstwo polskie,

- pełne prawa cywilne i obywatelskie,

- wykształcenie wyższe leśne lub średnie leśne,

- ukończony staż w Lasach Państwowych - Referent ds. stanu posiadania i LMN

- przynajmniej 2 lata w przypadku wyższego wykształcenia lub 4 lata w przypadku średniego wykształcenia pracy w leśnictwie (staż pracy zgodnie z § 11 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 stycznia 2003 r. w sprawie stanowisk, stopni służbowych oraz zasad wynagradzania w Służbie Leśnej) - Specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania i LMN

- nienaganna opinia

- odpowiedni stan zdrowia,

- niekaralność przez sąd  za przestępstwa z chęci zysku lub innych niskich pobudek,

- znajomość przepisów prawa w zakresie leśnictwa,

- znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office

 

Dodatkowym atutem będą:

- znajomość Systemu Informatycznego Lasów Państwowych,

- zdany egzamin do Służby Leśnej,

-znajomość przepisów prawnych dotyczących zakresu zadań na stanowisku ds. stanu posiadania i LMN,

- umiejętność posługiwania się oprogramowaniem umożliwiającym pracę z LMN (ArcGIS, QGIS)

- znajomość języków obcych.

 

Oferta powinna zawierać:

1. życiorys (CV);

2. kopie dyplomu oraz innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje,

3. opis dotychczasowej pracy zawodowej, w przypadku wcześniejszego zatrudnienia po stażu,

4. zaświadczenie o odbyciu stażu absolwentów,

5.oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego i pełni praw cywilnych i obywatelskich,    o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku pracy  przy komputerze, o niekaralności przez sąd za przestępstwa z chęci zysku i innych niskich pobudek ,

6. oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do 

przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego,

7. opinia z poprzedniego miejsca pracy.

 

Informacja dla kandydatów na stanowisko Specjalisty SL/Referenta ds. stanu posiadania i LMN:

 

  1. Ogólny zakres obowiązków na stanowisku:
  1. Prowadzenie ewidencji stanu posiadania oraz związanej z nią sprawozdawczości , przygotowywanie dokumentacji związanej z zamianą, sprzedażą, przyjmowaniem i przekazywaniem nieruchomości.
  2. Aktualizacja LMN, sporządzanie map na potrzeby działalności nadleśnictwa.

 

  1. Kandydat wyłoniony w wyniku naboru do zatrudnienia na stanowisko w Służbie Leśnej nieposiadający zdanego egzaminu do Służby Leśnej, przed zatrudnieniem będzie skierowany do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie na egzamin do Służby Leśnej. W przypadku gdy kandydat nie zda egzaminu do Służby Leśnej, Komisja wyłania kolejnego kandydata z listy bez przeprowadzania ponownego postępowania kwalifikacyjnego.
  2. Zatrudnionemu pracownikowi Nadleśnictwo Młynary nie zapewnia mieszkania.
  3. Umowa o pracę zostanie zawarta na rok – z możliwością przedłużenia na dłuższy okres.

 

Osoby zainteresowane mogą składać oferty z dokumentami w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Nabór na Specjalistę Służby Leśnej /Referenta ds. posiadania i LMN” osobiście lub za pośrednictwem poczty, w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku, do  godz. 12.00, na adres:

Nadleśnictwo Młynary

ul. 1-go Maja 21A

14-420 Młynary

Nadleśnictwo nie dopuszcza składania ofert drogą elektroniczną.                                           

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 listopada 2017 roku, o  godz. 12.15

W przypadku nadesłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu Nadleśnictwa Młynary, dokumenty, które wpłyną po terminie, nie będą rozpatrywane.

Rozmowy kwalifikacyjne Komisji ds. naboru z kandydatami wyłonionymi na podstawie dokumentów i zaproszonymi na spotkanie odbędą się w biurze Nadleśnictwa Młynary.

 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Młynary zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania dotyczącego naboru na stanowisko Specjalisty Służby Leśnej /Referenta ds. stanu posiadania i LMN, na każdym etapie procedury bez podania przyczyn.

Osoba  do kontaktu: Edyta Chodara , tel. /55/ 248 6153