Asset Publisher

Zasoby leśne

Lasy Nadleśnictwa Młynary to głównie drzewostany liściaste, gdzie gatunkiem dominującym jest buk, który jako gatunek panujący występuje na 33,26% powierzchni leśnej zalesionej. Kolejne miejsca, biorąc pod uwagę udział powierzchniowy, zajmuje dąb-15,23% oraz brzoza 11,62%.
W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Młynary znajduje się 19148,76ha  lasów, w tym: lasy Nadleśnictwa 17279,78 ha i lasy stanowiące własność osób fizycznych 1868,98 ha. Powierzchnia ogólna w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa wynosi 755 km2, a lesistość terenu zajmowanego przez Nadleśnictwo Młynary wynosi 25%.
Dominującym typem siedliskowym jest las świeży ( 73,64%) oraz las wilgotny (11,84% ). Siedliska lasowe i olesy zajmują 97,38% natomiast borowe 2,62% powierzchni leśnej nadleśnictwa.